MAHFELLE.COM

-KULLANICI SÖZLEŞMESİ-

1) Taraflar:

            İşbu Kullanım Sözleşmesi BON İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(MAHFELLE.COM) ile MAHFELLE.COM internet sitesine giriş yapan kullanıcı/üye arasında düzenlenmiş olup kullanıcı/üyenin MAHFELLE.COM adresine giriş yapması ve de üye olması sonucuyla işbu sözleşmenin hükümlerini okuduğu ile bu hükümleri kabul etmiş olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı/üye MAHFELLE.COM internet sitesine giriş yapan ve/veya üye olan, böylece MAHFELLE.COM içerisinde sunulmuş olan hizmetlerden, işbu Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2) Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı:

            İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin konusu MAHFELLE.COM adresi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan şartların düzenlenmesi ile tarafların hak ve yükümlülüğünün tespitinin sağlanmasıdır. Bununla beraber işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamına MAHFELLE.COM tarafından karşı tarafa yapılmış olan her türlü uyarı yazısıyla bilgilendirme yazısı ile beyan da girmektedir. Bu sebeple, karşı tarafın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmesi halinde sözleşmeyle beraber MAHFELLE.COM’ca tarafına sunulan her türlü yazı, beyan, uyarı ve yazıyı kabul edeceğini ve de bu beyan, uyarı ve yazılara uygun nitelikte davranışlar sergileyeceğini kabul eder.

3) Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları:

            MAHFELLE.COM’a üyelik, internet sitesinin ilgili bölümünde üye olmak isteyen karşı tarafınüyelik için kendisinden istenen gerekli kimlik bilgileri ile iletişim bilgilerinin doldurulması ile başlayıp MAHFELLE.COM tarafından karşı tarafça sunulan gerekli kimlik ve de iletişim bilgilerinin doğru, tam ve eksiksiz olmasının anlaşılmasıyla tamamlanır. Şu kadar ki, üyelik işlemi tamamlanmadanişbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

            MAHFELLE.COM bünyesine üye olmak için:

  1. Reşit olmak
  2. Geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak

 

Yukarıda sayılan şartları sağlamayan karşı tarafın MAHFELLE.COM üzerindeki Kullanıcı/Üye olma işlemi tamamlansa dahi Kullanıcı/Üye olma unvanına ve de bu unvanın getirdiği hak ve yetkilere sahip olamayacaktır.

4) Kullanıcının Sahip Olduğu Hak ve Yükümlülükler:

            Kullanıcı/üye, kullanım prosedürünü yerine getirirken, MAHFELLE.COM’un sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanırken ve de bu hizmetleri kullanırken, İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm koşullara, MAHFELLE.COM içerisinde alakalı yerlerde belirtilen kaidelere ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, bu hususta yukarıda belirtilen tüm koşul ve kaideleri anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

           

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun ilgili hükümleri ile Gizlilik Hükümleri uyarınca yahut diğer üçüncü kişi kullanıcı/üyelerin haklarının kullanıcı/üye tarafından ihlal edildiğine dair iddialar doğrultusunda MAHFELLE.COM’un kullanıcı/üyeye ait gizli/özel/ticari bilgileri gerektiği hallerde resmi makamlara yahut hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple MAFELLE.COM’dan hiçbir şekilde ve de hiçbir isim altında tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

            Kullanıcı/üyelerin, MAHFELLE.COM içerisinde yer alan hizmetlerden tasarruf edebilmek amacıyla belirledikleri kullanıcı adları ve şifreleri gibi sistem erişim araçlarını saklı tutmak ve üçüncü kişilerle paylaşmamak kendi sorumluluklarındadır, bu hususta MAHFELLE.COM’a hiçbir sorumluluk yükletilemez. Bu sebepledir ki, kullanıcı/üyelerin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcı/üyelerin ve/veya sözleşme dışı üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan MAHFELLE.COM’un doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

            Kullanıcı/üyelerin MAHFELLE.COM’a üye olurken vermiş oldukları bilgilerin doğru olduğu ve hukuka uygun olduğu kabul edilir. Bu sebeple MAHFELLE.COM’un kullanıcı/üye tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırmak gibi bir görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Şayet kullanıcı/üye tarafından üye olurken sağlanan yahut üye olduktan sonra değiştirilen bilgilerden dolayı üçüncü kişiler nezdince bir zarar yahut hata doğarsa bu zarar ve hatadan kaynaklı olarak MAHFELLE.COM’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

            Kullanıcı/üyelerin MAHFELLE.COM üzerinden yapmış oldukları her işlem ve eylemin sorumluluğu yine kullanıcılara aittir. Her Kullanıcı/üye, MAHFELLE.COM ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, MAHFELLE.COM içeriğinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MAHFELLE.COM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MAHFELLE.COM, Kullanıcı/üyelerin Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

            Kullanıcı/üye MAHFELLE.COM’un yazılı onayı olmaksızınkullanıcı/üye bilgilerini hiçbir şekilde bir üçüncü kişiye devredemez.

            Kullanıcı/üyeler ile diğer üçüncü kişilerin MAHFELLE.COM üzerinde yayınladıkları içerik ve hizmetlerden MAHFELLE.COM, MAHFELLE.COM çalışanları ve de MAHFELLE.COM yöneticileri sorumlu tutulamaz. İçerik ve hizmetlerin doğruluğu ile hukuka ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü tamamen kullanıcı/üye ile üçüncü kişilerce sağlanmaktadır. MAHFELLE.COM’un bu hususta hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi hiçbir taahhüdü de bulunmamaktadır.

            Kullanıcı/üyeler MAHFELLE.COM üzerinde yer alan kendi üyelikleri ve yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve MAHFELLE.COM’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde MAHFELLE.COM’un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

            Kullanıcı/üye, "Kullanıcı/üye ismi"ni belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı/üyelerin işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, MAHFELLE.COM Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini kullanıcı/üyeden talep edebileceği gibi dilerse kullanıcı/üyeye önceden haber vermeksizin kullanıcı/üyenin üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5) MAHFELLE.COM’un Hak ve Yükümlülükleri:

            MAHFELLE.COM ;

  1. İnternet sitesi üzerinde sunulan ürün ve hizmetleri istediği zaman değiştirebilme
  2. Kullanıcı/üyelerin sisteme yüklediği bilgi ve içerikleri kullanıcı/üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve de gerekli gördüğünde kullanıcı/üyeye ait hesabı silme

Haklarını saklı tutmaktadır. MAHFELLE.COM, bu haklarını kullanıcı/üyeye hiçbir ön bildirimde bulunmaksızın kullanabilir. Bu sebeple MAHFELLE.COM’un kullanıcı/üyeden talep ettiği değişikliklerin olması halinde kullanıcı/üye bu değişikleri derhal ve hemen yerine getirir.MAHFELLE.COM tarafından kullanıcı/üyeden talep edilen değişiklerin yerine getirilmemesi halinde MAHFELLE.COM nezdinde veya üçüncü kişiler nezdinde doğan zarardan kullanıcı/üye sorumlu olacaktır.

 

MAHFELLE.COM, internet sitesinin belli bir statüde tutumu, hukuka ve mevzuata uygun işleyişi, kullanıcı/üyeler için sorunsuz bir şekilde ürün ve hizmet paylaşabilecekleri bir platform olma amacıyla; internet sitesinin işleyişi ve de Kullanıcı Sözleşmesi’ne, genel ahlak kurallarına, hukuka ve mevzuata uygun olmayan mesajların ve de içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve mesajların taramasını yapabilir, bu hususta tespit ettiği mesajları erişimden kaldırabilir. Kullanıcı/üyeye herhangi bir ihbar ve uyarı yapılmadan geçici veya kalıcı olarak üyeliğe son verebilir.

 

MAHFELLE.COM, internet sitesi üzerinde sağlanan hizmetler veya yer alan ürünler ile ilgili olarak kullanıcı/üyeler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

 

Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, MAHFELLE.COM ve kullanıcı/üye arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

 

MAHFELLE.COM, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Aynı şekilde MAHFELLE.COM, kullanıcı/üyeye ait hesap veya kullanıcı/üyeye ait hesap içerinde yapılan işlemde silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

MAHFELLE.COM, internet adresi içerisinde kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. MAHFELLE.COM bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

6) Gizlilik Hükümleri:

MAHFELLE.COM, kullanıcı/üyeye at her türlü kişisel veri ve de özel nitelikli kişisel veriyi MAHFELLE.COM internet sitesinde bulunan gizlilik hükümlerine uygun olarak kullanacaktır. MAHFELLE.COM kullanıcı/üyeden toplamış olduğu kişisel verileri hiçbir şekilde kullanıcı sözleşmesi ve de gizlilik hükümlerinin aksine kullanmayacaktır.

 

Bu hususta 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun ilgili hükümlerimdeki haklar tarafımızca saklıdır.

7) Fikri Mülkiyet Hakları:

            Kullanıcı/üyeler, MAHFELLE.COM üzerinde sunulmuş olan hizmetleri, bilgileri ve de belgeleri, ayrıca MAHFELLE.COM’un telif hukukuna ve telif hakkına tabi çalışmalarını yeniden bir üçüncü kişiye satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, internet üzerinde yahut herhangi bir aracı ile dolaşımını sağlayamaz, bununla beraber herhangi bir üçüncü kişinin MAHFELLE.COM hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez.  Aksi takdirde kullanıcı/üyeler lisans verenler de dahil olup ayrıca lisans verenlerle de sınırlı olmaksızın üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı MAHFELLE.COM’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masraflarını ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere fakat bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

            MAHFELLE.COM’un kendine ait internet sitesinde bulunan her türlü hizmeti, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, ticari görünümü, internet sitesi içerinde kullanılan her türlü görseli ve logosu veya internet adresi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

        Kullanıcı/üyeler, internet sitesi üzerinde yer alan ve MAHFELLE.COM ile diğer kullanıcı/üyelere ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8) Sözleşme Değişiklikleri:

            MAHFELLE.COM, kullanıcı/üyeye bağlı olmaksızın tamamen kendi takdirine bağlı bir şekilde işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile eklerini uygun gördüğü herhangi bir zamanda değiştirebileceği gibi kanun ve mevzuatta yapılan değişikler neticesinde de güncel olarak değiştirme hakkına haizdir.

            MAHFELLE.COM tarafından işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümleri içerisinde bir değişiklik yapıldığı anda, işbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9) Mücbir Sebepler:

            Türk Hukuku içerisinde gerek kanunla gerekse içtihatla mücbir sebep sayılan her durumda MAHFELLE.COM işbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde belirlenmiş payına düşen edimlerden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, küresel sangınlar da dâhil olmak üzere, bu sayılanla sınırlı kalmaksızın MAHFELLE.COM’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

            Mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi halinde edimin ifasının gecikmesi, edimin ifa edilememesi, edimin eksik ifa edilmesi yahut temerrüt hali var sayılmayacak olup bu sebeplerle kullanıcı/üyenin MAHFELLE.COM’a karşı tazminat talepleri kabul edilmeyecektir.

10) Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk:

            Kullanıcı/üye ile MAHFELLE.COM arasında yaşanacak olan her türlü uyuşmazlık ve ihtilaf halinde İzmir Mahkemeleri ve de İzmir İcra Daireleri yetkilidir.

            Kullanıcı/üyenin uyruğuna bakılmaksızın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğacak olan her türlü hukuki uyuşmazlık ve ihtilaf Türk Hukukuna göre çözülecektir.


 

Mahfelle, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve İnternet sitesinin daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanmaktadır. Ayrıntılı bilgiye "Gizlilik ve Çerez Politikaları" sayfasından ulaşabilirsiniz. Daha fazla.
TAMAM